sposoby na trądzikRegulamin sklepu internetowego www.swiatlemwtradzik.pl obowiązujący do 24.12.2014


§1. Definicje


Użyte w niniejszym regulaminie nazwy oznaczają:

SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA
oznacza Justynę Szutenbach, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą DERMATECH z siedzibą w Łodzi przy Al Hetmańskiej 8/40, 92-444 Łódź, posługującego się numerem NIP 9820321860, numerem REGON 101827313, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
USŁUGOBIORCA
osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę
KUPUJĄCY
oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą towary od Sprzedawcy
KLIENT
Kupujący bądź Usługobiorca
KONSUMENT
osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
PRZEDSIĘBIORCA
oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową
REGULAMIN
niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawcę z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy sprzedaży towarów oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Sprzedawcę oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Usługodawcę
SKLEP INTERNETOWY
oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową www.swiatlemwtradzik.pl w celu umożliwienia Użytkownikom zawierania ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów na odległość
PRAWO POLSKIE
oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
USŁUGA
oznacza działanie podejmowane na podstawie umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy
DNI ROBOCZE
oznaczają wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28)
ZAPŁATA
oznacza zaksięgowanie kwoty wynagrodzenia na rachunku bankowym podmiotu uprawnionego do otrzymania wynagrodzenia
TRADYCYJNA FORMA PISEMNA
oznacza złożenie własnoręcznego podpisu na zmaterializowanym dokumencie
UŻYTKOWNIK
oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej www.swiatlemwtradzik.pl
PRAWO PRZEWOZOWE
ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 ze zm.)
KODEKS CYWILNY
ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)
COOKIES
dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik

§2. Postanowienia ogólne


 1. Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.swiatlemwtradzik.pl jest handel urządzeniami kosmetycznymi z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.
 2. Właścicielem sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 3. Zamawiać towary za pośrednictwem sklepu internetowego www.swiatlemwtradzik.pl mogą zarówno Konsumenci, jak i Przedsiębiorcy.
 4. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie www.swiatlemwtradzik.pl jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz ich zaakceptowanie.
 5. Prezentacja na stronach sklepu internetowego towarów nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz stanowi jedynie zaproszenie do składania oferty przez Użytkownika.
 6. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej www.swiatlemwtradzik podawane są w złotych polskich.

§3. Przyjmowanie i realizacja zamówień towarów


 1. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową www.swiatlemwtradzik.pl 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 2. Użytkownik może składać zamówienia w następujących formach:
  1. za pomocą formularza zamówienia w sklepie internetowym,
  2. telefonicznie,
  3. poprzez serwis allegro.pl
 3. W wypadkach, o których stanowi §3 ust. 2 pkt a, b, c, konieczne jest podanie danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu (ulicy, numeru domu, miejscowości wraz z kodem pocztowym), adresu e-mail i numeru telefonu,
 4. W celu złożenia zamówienia za pomocą formularza zamówienia w sklepie internetowym, Użytkownik po wybraniu odpowiedniego dla siebie towaru, poprzez kliknięcie na znak graficzny koszyka dodaje towar do wirtualnego koszyka, a następnie klikając w przycisk „DO KASY”, przechodzi w ten sposób do podstrony z formularzem zamówienia gdzie użytkownik podaje swoje dane i wybiera sposób dostawy oraz płatności. Następnie klikając w przyciski "ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY" wysyła zamówienie do sprzedawcy. Sprzedawca wysyła niezwłocznie do Użytkownika wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie złożenia zamówienia oraz dane niezbędne do dokonania płatności. Sprzedawca może kontaktować się z Klientem telefonicznie, w celu uzyskania potwierdzenia zamówienia.
 5. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie kliknięcia przez Użytkownika w przycisk "WYŚLIJ ZAMÓWIENIE".
 6. W celu korekty błędnie wprowadzonych do formularza zamówienia danych wymagany jest kontakt ze Sprzedawcą: telefonicznie, lub drogą mailową.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie będzie mógł spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy sprzedaży, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
 8. Kupujący może anulować złożone zamówienie bądź dokonać w nim zmian kontaktując się ze Sprzedawcą, do momentu wysłania zamówionego towaru przez Sprzedawcę.
 9. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili wysłania przez Sprzedawcę potwierdzenia, o którym stanowi §3 ust. 4.
 10. Na termin otrzymania przesyłki składają się: czas realizacji zamówienia oraz czas dostawy przez Pocztę Polską bądź firmę kurierską „DPD”.
 11. Użytkownik zamawijąc towar telefonicznie oraz poprzez sklep internetowy ma do wyboru dwie formy płatności za towar: wpłata na rachunek bankowy Sprzedawcy (Przelew) oraz płatność przy odbiorze.
 12. W przypadku wybrania opcji płatności w formie wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy, Towar wysyłany jest do Klienta w ciągu 48 godzin otrzymania wpłaty.

§4. Dostawa towaru


 1. Zamówione towary wysyłane są wyłącznie za pośrednictwem podmiotów profesjonalnych (zawodowo trudniących się czynnościami przewozu): Poczty Polskiej bądź firmy kurierskiej „DPD”.
 2. Zgodnie z treścią art. 429 Kodeksu cywilnego „kto powierza wykonanie czynności drugiemu, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez sprawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, chyba że nie ponosi winy w wyborze albo że wykonanie czynności powierzył osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności”, jednak nie wyłącza to odpowiedzialności Sprzedawcy za uszkodzenie przesyłki w transporcie w przypadku, jeżeli okazałoby się, że przesyłka została błędnie zabezpieczona przez Sprzedawcę.
 3. Według art. 545 Kodeksu cywilnego „kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika”, natomiast według art. 74 Prawa przewozowego „jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie uprawnionego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona” (jeżeli ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze ujawniono po wydaniu przesyłki „przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki”). W związku z treścią wymienionych powyżej przepisów prawa oraz przepisu art. 76 Prawa przewozowego, którego fragment stanowi, iż „przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia”, Sprzedawca uprzejmie prosi, w przypadku ubytku bądź uszkodzenia towaru w transporcie, o zachowanie przez Kupującego protokołu szkody, gdyż może to znacznie przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 4. Informacje na temat kosztów oraz sposobów dostawy znajdują się na podstronie pt. SKLEP, stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu.

§5. Prawo odstąpienia od umowy


 1. Kupujący będący Konsumentem może odstąpić bez podania przyczyny od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. Odstąpienie możliwe jest tylko wtedy, gdy towar znajduje się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 2. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na adres jego siedziby, wskazany w §1 niniejszego regulaminu.
 3. Sprzedawca zwraca pieniądze za produkt wraz z kwotą pobraną za wysyłkę (od Sprzedawcy do Konsumenta) w terminie 14 dni, w zależności od wyboru Konsumenta przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta bądź przekazem pocztowym na adres podany w zamówieniu. Koszty odesłania towaru przez Konsumenta do Sprzedawcy nie są zwracane.
 4. Do zachowania terminu, o którym stanowi ust. 1 niniejszego paragrafu, wystarczy wysłanie do Sprzedawcy przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej. Jako formę pisemną należy rozumieć również wiadomość e-mail.
 5. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta o wypełnienie oraz dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru formularza zwrotu, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenie zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy sprzedaży.
 6. Do pobrania: formularz zwrotu towaru.

§6. Reklamacje towarów


 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za niezgodność towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym przez przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie, w tradycyjnej formie pisemnej, pocztą elektroniczną).
 3. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia przez Konsumenta.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta, Sprzedawca doprowadza towar do stanu zgodnego z umową sprzedaży zgodnie z żądaniem Konsumenta poprzez naprawę lub wymianę towaru na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Konsumenta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z treścią żądania Konsumenta, zwróci pełną należność za reklamowany towar (w tym również koszt wysyłki towaru od Sprzedawcy do Konsumenta).
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Konsumentowi należy się zwrot kosztów odesłania towaru do Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca nie rozpatruje reklamacji złożonych po upływie dwóch miesięcy od ujawnienia się przyczyny reklamacji.
 7. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta o wypełnienie oraz dołączenie do reklamowanego towaru formularza reklamacji, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia zgłoszonej przez niego reklamacji.
 8. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym przedsiębiorcą, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 9. Do pobrania: formularz reklamacji towaru.

§7. Polityka danych osobowych oraz cookies


 1. Dane osobowe Klienta chronione są zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę/Usługodawcę wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego.
 3. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
 4. Sprzedawca/Usługodawca posługuje się za zgodą Użytkownika plikami cookies o charakterze sesyjnym i funkcjonalnym. Pliki te stosowane są wyłącznie w celu dostosowania strony internetowej www.swiatlemwtradzik.pl do potrzeb Użytkownika i opytmalizacji działania serwisu.
 5. Użytkownik ma możliwość wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji przechowywania cookies. Wyłączenie opcji przechowywania cookies powoduje utratę funkcjonalności sklepu internetowego, a w szczególności uniemożliwia złożenie zamówienia przez stronę internetową www.swiatlemwtradzik.pl.
 6. W przypadku opisanym powyżej w §7 ust. 5, Użytkownik nadal ma możliwość złożenia zamówienia telefonicznie .

§8. Postanowienia końcowe


 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego umów jest sąd właściwy według przepisów prawa polskiego.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Przedsiębiorców za pośrednictwem sklepu internetowego umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy/Usługodawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie bezwzględnie i powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz.1176 ze zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r. poz. 1204 ze zm), Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) oraz Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 ze zm.).
 4. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Kupujących oraz Usługobiorców) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo mają zawsze powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2014 r.