sposoby na trądzikRegulamin sklepu internetowego www.swiatlemwtradzik.pl


§1. Definicje


Użyte w niniejszym regulaminie nazwy oznaczają:

COOKIES
dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik
DNI ROBOCZE
oznaczają wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28)
KLIENT
Kupujący bądź Usługobiorca
KODEKS CYWILNY
ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)
KONSUMENT
osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
KUPUJĄCY
oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą towary od Sprzedawcy
PRAWO POCZTOWE
ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 1529)
PRAWO POLSKIE
oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
PRAWO PRZEWOZOWE
ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 ze zm.)
PRZEDSIĘBIORCA
oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową
REGULAMIN
niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawcę z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy sprzedaży towarów oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Sprzedawcę oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Usługodawcę
REKLAMACJA
związane z uznaniem przez Konsumenta, że towar jest wadliwy odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej ze Sprzedawcą albo żądanie Konsumenta obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany towaru na nowy
SKLEP INTERNETOWY
oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową www.swiatlemwtradzik.pl.pl w celu umożliwienia Użytkownikom zawierania ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów na odległość
SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA
oznacza Justynę Szutenbach, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą DERMATECH z siedzibą w Łodzi przy Al Hetmańskiej 8/40, 92-444 Łódź, posługującego się numerem NIP 9820321860, numerem REGON 101827313, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
TRADYCYJNA FORMA PISEMNA
oznacza złożenie własnoręcznego podpisu na zmaterializowanym dokumencie
USŁUGA
oznacza działanie podejmowane na podstawie umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy
USŁUGOBIORCA
osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę
USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA
oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)
UŻYTKOWNIK
oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej www.swiatlemwtradzik.pl
ZAPŁATA
oznacza zaksięgowanie kwoty wynagrodzenia na rachunku bankowym podmiotu uprawnionego do otrzymania wynagrodzenia

§2. Postanowienia ogólne


 1. Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.swiatlemwtradzik.pl jest handel urządzeniami kosmetycznymi z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.
 2. Właścicielem sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca/Usługodawca są następujące:
  • połączenie z siecią internet minimum 56 kb/s
  • prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5 i CSS3
  • włączona obsługa JavaScript
  • czynne konto poczty elektronicznej
 4. Zamawiać towary za pośrednictwem sklepu internetowego www.swiatlemwtradzik.pl mogą zarówno Konsumenci, jak i Przedsiębiorcy.
 5. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie www.swiatlemwtradzik.pl jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz ich zaakceptowanie.
 6. Prezentacja na stronach sklepu internetowego towarów nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz stanowi jedynie zaproszenie do składania oferty przez Użytkownika.
 7. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej www.swiatlemwtradzik podawane są w złotych polskich.

§3. Przyjmowanie i realizacja zamówień towarów


 1. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową www.swiatlemwtradzik.pl 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 2. Użytkownik może składać zamówienia w następujących formach:
  1. za pomocą formularza zamówienia w sklepie internetowym,
  2. telefonicznie,
 3. W wypadkach, o których stanowi §3 ust. 2 pkt a, b, konieczne jest podanie danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu (ulicy, numeru domu, miejscowości wraz z kodem pocztowym), adresu e-mail i numeru telefonu,
 4. W celu złożenia zamówienia za pomocą formularza zamówienia w sklepie internetowym, Użytkownik po wybraniu odpowiedniego dla siebie towaru, poprzez kliknięcie na znak graficzny koszyka dodaje towar do wirtualnego koszyka, a następnie klikając w przycisk „DO KASY”, przechodzi w ten sposób do podstrony z formularzem zamówienia gdzie użytkownik podaje swoje dane i wybiera sposób dostawy oraz płatności. Następnie klikając w przyciski "WYŚLIJ ZAMÓWIENIE" wysyła zamówienie do sprzedawcy.
 5. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie kliknięcia przez Użytkownika w przycisk "WYŚLIJ ZAMÓWIENIE".
 6. W celu korekty błędnie wprowadzonych do formularza zamówienia danych wymagany jest kontakt ze Sprzedawcą: telefonicznie, lub drogą mailową.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie będzie mógł spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy sprzedaży, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
 8. Kupujący może anulować złożone zamówienie bądź dokonać w nim zmian kontaktując się ze Sprzedawcą, do momentu wysłania zamówionego towaru przez Sprzedawcę.
 9. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili kliknięcia przez kupującego przycisku "WYŚLIJ ZAMÓWIENIE".
 10. Na termin otrzymania przesyłki składają się: czas realizacji zamówienia oraz czas dostawy przez Pocztę Polską bądź firmę kurierską „DPD”.
 11. Użytkownik zamawiając towar poprzez sklep internetowy ma do wyboru dwie formy płatności za towar: płatnośc on-line (Przelewy24.pl) oraz płatność przy odbiorze (pobranie).
 12. W przypadku wybrania opcji płatności w formie płatności on-line, Towar wysyłany jest do Klienta w ciągu 48 godzin od potwierdzenia dokonania wpłaty w systemie Przelewy24.pl
 13. W przypadku wybrania opcji płatności przy odbiorze, Towar wysyłany jest do Klienta w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia.

§4. Dostawa towaru


 1. Zamówione towary wysyłane są wyłącznie za pośrednictwem podmiotów profesjonalnych (zawodowo trudniących się czynnościami przewozu): Poczty Polskiej bądź firmy kurierskiej „DPD”.
 2. Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Kupujący ma prawo (zgodnie z ustawą Prawo przewozowe) do zwrócenia się do dostarczyciela z żądaniem sporządzenia protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Kupujący otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, Sprzedawca zaleca zachowanie tego dokumentu, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.
 3. Informacje na temat kosztów oraz sposobów dostawy znajdują się na podstronie pt. SKLEP, stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu.

§5. Prawo odstąpienia od umowy


 1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie tego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcy albo drogą elektroniczną (wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem na adres info@swiatlemwtradzik.pl) albo wysyłając oświadczenie w tradycyjnej formie pisemnej. Oświadczenie to Konsument może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca udostępnia wzór formularza odstąpienia od umowy.
 3. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na wskazany w §1 adres jego siedziby.
 4. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy nie są Konsumentowi zwracane.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Sprzedający informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. produkt rękodzielniczy, szyty na indywidualne zamówienie Konsumenta według wskazanych przez Konsumenta parametrów);
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 8. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta o wypełnienie formularza odstąpienia od umowy i odesłanie w formie elektronicznej lub tradycyjnej formie papierowej, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenie zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy sprzedaży.

§6. Reklamacje towarów


 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za wadliwość towaru w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi (art. 556 – 576 (4) Kodeksu cywilnego).
 2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem 792985649, w tradycyjnej formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w §1 Regulaminu, pocztą elektroniczną na adres: info@swiatlemwtradzik.pl).
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.
 4. Reklamowany produkt odsyłać należy na adres siedziby Sprzedawcy, określony w §1 Regulaminu.
 5. Sprzedawca zaleca Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, skorzystanie przy składaniu reklamacji z wzoru formularza reklamacji. Skorzystanie z formularza reklamacji w żadnym wypadku nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.
 6. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do reklamowanego produktu paragonu bądź faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji.
 7. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą zawierającym tą umowę w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§7. Polityka danych osobowych oraz cookies


 1. Dane osobowe Klienta chronione są zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę/Usługodawcę wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego.
 3. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
 4. Sprzedawca/Usługodawca posługuje się za zgodą Użytkownika plikami cookies o charakterze sesyjnym i funkcjonalnym. Pliki te stosowane są wyłącznie w celu dostosowania strony internetowej www.swiatlemwtradzik.pl do potrzeb Użytkownika i opytmalizacji działania serwisu.
 5. Użytkownik ma możliwość wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji przechowywania cookies. Wyłączenie opcji przechowywania cookies powoduje utratę funkcjonalności sklepu internetowego, a w szczególności uniemożliwia złożenie zamówienia przez stronę internetową www.swiatlemwtradzik.pl.
 6. W przypadku opisanym powyżej w §7 ust. 5, Użytkownik nadal ma możliwość złożenia zamówienia telefonicznie .

§8. Postanowienia końcowe


 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Przedsiębiorców za pośrednictwem sklepu internetowego ze Sprzedawcą umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy/Usługodawcy.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawcy/Usługodawcy (Sprzedawca/Usługodawca może, lecz nie musi zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r. poz. 1204 ze zm) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).
 4. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Kupujących oraz Usługobiorców) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo mają zawsze powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Promocje w sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 6. Niniejszy regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez wejście na stronę pt. „Regulamin” i dokonanie wydruku lub pobranie i zapisanie go na trwały nośnik.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r. Do umów sprzedaży zawartych przed 25 grudnia 2014 r. zastosowanie mają postanowienia poprzedniego regulaminu, dostępnego do pobrania pod tym linkiem.